Utrata zęba 22
– most adhezyjny na włóknach szklanych z użyciem  własnego zęba pacjentki
– opis przypadku
     Każdy uraz wymaga stworzenia dobrego planu postępowania już w trakcie pierwszej wizyty, podczas której wykonuje się diagnostykę i zaopatrzenie zębodołów.
      Odpowiednia kolejność procedur jest niezwykle ważna ze względu na konieczność pogodzenia ze sobą zabiegów unieruchamiających, od­budowujących lub endodontycznych. I to jest zmartwienie lekarza, nato­miast pacjenta niepokoi możliwość powikłań, pyta zwykle o sposoby ko­niecznej rekonstrukcji protetycznej powstałych braków, o dalsze koszty leczenia. Wobec takich pytań lekarz staje przed dylematem: jakie postę­powanie odtwórcze zaproponować młodemu pacjentowi, który w wyni­ku urazu stracił przedni ząb? W artykule znajdziemy opis me­tody zaakceptowanej przez młodą pacjentkę. Przy wyborze drogi le­czenia kierowała się takimi  zaletami opisanej pracy, jak: minimalna in­wazja w tkanki twarde zębów sąsia­dujących z luką po wybitym zębie, wysoka estetyka pracy, krótki czas zabiegu i koszty leczenia.

Uzupełniamy brak zęba 22 – metoda minimalnie inwazyjna.

     Pacjentka (lat 24) w wyniku urazu komunikacyjnego, który miał miejsce 31.08.2009 r., utraciła ząb 22. Po wy­padku została zaopatrzona na od­dziale chirurgii szczękowo-twarzowej ligaturą drucianą przyklejoną kom­pozytem na wargowej powierzchni zębów od górnego bocznego sieka­cza prawego 12 do górnego kła le­wego 23. Rany twarzy zaopatrzono szwami. Kontakt z zaprzyjaźnionym stomatologiem zaowocował odszuka­niem zęba na miejscu wypadku przez rodzinę poszkodowanej 2.09.2009 r. W tym dniu pacjentka zgłosiła się ponownie na kontrolę do gabinetu, podczas badania wewnątrzustnego stwierdzono bolesność uciskową zębów 12, 11, 21 i 23, nieznaczne przebarwienie korony zęba 21 i brak reakcji na chlorek etylu zęba 21 – za­decydowało to o konieczności lecze­nia endodontycznego zęba 21. Kanał wypełniono 7.09.2009 r. metodą kon­densacji bocznej gutaperki. Na kontrolnej wizycie dwa dni po urazie do ligatury tymczasowo został dostawiony ząb 22 z akrylu. Odnaleziony przez rodzinę ząb wła­sny pacjentki został odkażony, prze-leczony wstecznie endodontycznie i umieszczony w lodówce w fizjo­logicznym roztworze NaCl. Brzegi sieczne zębów 11 i 21 uzupełniono kompozytem.
    25.09.2009 r. zdjęto ligaturę. Wła­sny ząb pacjentki, oczyszczony i zde­zynfekowany, dopasowano wiertłami diamentowymi do girlandy dziąsłowej i zgryzu. Punkt trepanacyjny ko­mory zęba 22 wypełniono kompozy­tem. Następnie na powierzchniach stycznych (mezjalno-dystalnie) koro­ny wybitego zęba 22 wykonano wier­tłami diamentowymi otwór a’la ko­ralik, przez który – po wytrawieniu i zabondowaniu -przełożono pasek plecionego włókna szklanego Arkona o szerokości 2 mm.
     W zębie 21 powierzchnię punktu trepanacyjnego powiększono o preparację na stycznej dystalnej w kształcie ubytku klasy III wg Blacka. Wytrawio­no powierzchnię preparacji i podniebienną zęba 23. Naświetlono cienką warstwę bondu na powierzchniach wytrawionych. Wolny koniec włókna szklanego umieszczono w warstwie kompozytu Boston w rowku wykona­nym w zębie 21.
Dostawiany ząb 22 wpasowano w lukę (włókno szklane przewleczone było przez niego jak przez koralik, preparację „a’la kora­lik” dopełniono kompozytem Flow Art Arkona A1), a drugi koniec włók­na szklanego przyklejono adhezyjnie do powierzchni podniebiennej zęba 23 pokrytego kompozytem Bo­ston. Następnie etapami naświetlono poszczególne punkty protetyczne. Włókno szklane w zębach 21 i 23 zo­stało pokryte kosmetycznie warstwą kompozytu Boston w kolorze A1.
Odbudowę dopasowano w zgryzie i wygładzono.

Wnioski
Przedstawiona metoda uzupełnienia braku utraconego w wyniku urazu zęba 22 własną tkanką pozwoliła na wykonanie estetycznej rekon­strukcji w krótkim czasie. Dowieszo­ny ząb własny  pacjentki nie stwa­rzał lekarzowi kłopotów z doborem kształtu i koloru oraz oszczędził czas potrzebny na modelowanie przęsła. Minimalna preparacja zębów sąsia­dujących z luką oszczędziła także twarde tkanki własne i nie doprowa­dziła do leczenia endodontycznego dalszych zębów, które zachowały żywotność mimo urazu. Myślę, że koszt zabiegu też nie pozostał bez wpływu na decyzję o sposobie leczenia. Kompozytowe prace adhezyjne wzmacniane włóknami
szklanymi odtwarzające braki pojedynczego zęba w łuku dzięki minimalnej pre­paracji są często pracami z wyboru dedykowanymi nie tylko dla mło­dych ludzi.
Od nas zależy, czy pacjent o nich usłyszy.

Uśmiech pacjentki 6 Zdjęcie kontrolne po 16 miesiącachautorki:


lek. stom. Agnieszka Paździor-Klocek, praktyka prywatna w Poniatowej;
lek. stom. Aneta Praska-Jaros, praktyka prywatna w Łodzi.

artykuł był publikowany w czasopiśmie Twój Przegląd Stomatologiczny nr 06-2012