Pytanie 1

Podczas szynowania zębów nie zużyłam całej dłu­gości włókien szklanych wstępnie preimpregnowanych kompozytem. Odcięłam nożyczkami zbyt długi fragment na planowaną długość roboczą bez usu­wania folii ochronnej. Czy niewykorzystaną część włókien mogę użyć do innej pracy? Jak ją zabez­pieczyć?

     Włókna szklane preimpregnowane wstępnie kom­pozytem należy po wyjęciu z opakowania uciąć na długość roboczą bez usuwania folii ochronnej. Folię zdejmuje się przed samym umieszczeniem włó­kien w pracy adhezyjnej. Pozostały fragment można przechowywać przez pół roku w obniżonej tempe­raturze (np. w lodówce), szczelnie zabezpieczony przed dostępem światła (zawinąć w folię aluminio­wą), ponieważ impregnat jest kompozytem światło-utwardzalnym.

Pytanie 2

Czy w jednej pracy adhezyjnej można użyć róż­nych rodzajów włókien szklanych?

     Takie postępowanie jest wręcz zalecane w przy­padku rozległych prac. Warto pamiętać, że stosowa­nie włókien jednego producenta znacznie uprości całe postępowanie. Nie musimy wówczas się zasta­nawiać, które włókna należy silanizować, pokrywać bondem, a które są gotowe do pracy po uwolnieniu z opakowania. Każdy z producentów ma w swojej ofercie różnorakie produkty, których wybór zależy od naszych upodobań.
     Planując pracę adhezyjną typu most, pierwszą bel­kę poziomą można wykonać z taśmy 2-3 mm – rów­noległej bądź plecionej. Podparcie pod guzki zęba w przęśle mostu w postaci pętli łatwiej będzie wy­konać z taśmy 2 mm plecionej – jeżeli odbudowy­wanym zębem ma być przedtrzonowiec, lub 3 mm – w przypadku zęba trzonowego. Nie jest błędem pomysł wykorzystania wkładu szklanego do zabiegu do­wieszenia zęba utraconego z powodu zaniku kości, jeżeli akurat nie mamy w gabinecie włókien szkla­nych w postaci taśmy.
     Praca z wykorzystaniem włókien szklanych jest bardzo twórcza, niesie ze sobą wiele możliwości i roz­wija nasze talenty stomatologiczne. Należy tylko prze­czytać dokładnie wskazania producenta dotyczące postępowania z danym produktem w zakresie silanizacji, bondowania lub ochrony przed światłem i ści­śle ich przestrzegać.

Pytanie 3

Jak prawidłowo zacementować pracę adhezyjną kompozytową na podbudowie z włókien szkla­nych?

     Przymierzoną pracę adhezyjną w jamie ustnej trak­tuje się jako zabrudzoną”. Wobec tego jej powierzch­nię nośną należy wytrawić, wypłukać i osuszyć po­wietrzem dmuchawki. Na tak przygotowaną pracę w postaci mostu adhezyjnego, korony kompozytowej, nakładu czy licówki nanosi się bond i wydmuchuje do momentu uzyskania bardzo cienkiej warstwy.
     Kolejnym etapem jest przygotowanie pacjenta. Po­nieważ prace adhezyjne osadza się z użyciem cemen­tu kompozytowego dualnego, ząb przygotowuje się w taki sam sposób jak przed założeniem wypełnie­nia kompozytowego: ubytek należy wymyć, wytrawić pokryć systemem wiążącym i polimeryzować według wskazań producenta.
     Na wcześniej przygotowaną pracę adhezyjną nano­si się cement kompozytowy dualny i osadza ją w ja­mie ustnej pacjenta. Ważnym elementem etapu ce­mentowania jest prawidłowe i jednoznaczne umieszczenie pracy adhezyjnej na zębach filarowych. Na­stępnie usuwa się nadmiary materiału. W celu szyb­szej inicjacji procesu polimeryzacji można użyć lam­py polimeryzacyjnej.
     Przez około 1,5 minuty nie na­leży jednak prosić pacjenta o wykonywanie ruchów zwarciowych ani poruszać samodzielnie pracą w celu sprawdzenia prawidłowego zacementowania. Pacjen­ta trzeba poinformować o konieczności odciążenia pracy przez 24 godziny od zacementowania w celu uzyskania właściwej polimeryzacji gwarantującej wy­soką wytrzymałość mechaniczną wiązania cementu kompozytowego.

lek. stom. Agnieszka Paździor-Klocek